Samenspraak bedrijfsleven en onderwijs

De sectorale samenspraak tussen bedrijfsleven en onderwijs over het MBO is tot 2015 gevoerd binnen 17 sectoraal georiënteerde kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Aan die situatie is een einde gekomen en vindt het overleg plaats onder één koepel (Stichting Samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB)).

In een beperkt aantal zogenaamde sectorkamers zijn verschillende beroepen samengebracht. Op een hoger abstractieniveau wordt nu uitvoering gegeven aan de taken op het gebied van ontwikkeling van beroepskwalificaties, uitvoering van BPV en doelmatigheid. Doordat het taakstellend budget slechts een fractie is van het oorspronkelijke budget is de sectorale herkenbaarheid, die zo kenmerkend was voor de kenniscentra, drastisch verminderd. Daarmee hebben de branches een probleem.

In hoeverre zijn branches nog in staat om hun stempel te drukken op de inhoud en uitvoering van ‘hun’ beroepsonderwijs? Veel branches hadden en hebben moeite om goed voorbereide branchevertegenwoordigers (die ook voldoende de taal van het onderwijs spreken en begrijpen) af te vaardigen naar de inhoudelijke discussieplatforms. Een veel gehoorde kritiek is dan ook dat stem van de branches onvoldoende doorklinkt in de discussie. Er is behoefte aan de versterking van de medezeggenschap van het sectorale bedrijfsleven in deze discussie.

Wat branches nodig hebben is een gedegen zelfbeeld en zicht op de toekomstige benodigde competenties van hun ondernemers en medewerkers. Het onderzoek daarnaar is veelal fragmentarisch en niet structureel. De input in de discussie is daarmee onvoldoende onderbouwd en te weinig toekomstgericht.

TVETxp wil zich daarom inzetten om branches te helpen om in deze periode van schuivende panelen hun belang in het beroepsonderwijs te waarborgen.